منو
طلاق توافقی

طلاق توافقی

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند باید در اولین مرحله مطابق ماده 25 قانون حمایت خانواده با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضائی و تکمیل کردن فرم مشاوره به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند.پس از برگزاری جلسات مشاوره و گذشت مدت زمان 45 روز با ارجاع نتیجه مشاوره توسط واحد مشاوره بایستی به دفتر خدمات قضائی که واحد مشاوره اعلام می نمایند مراجعه نموده و با استناد به مدارک ازدواج(اصل سند یا رو نوشت مصدق)و نیز مدارک هویتی دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم سازش(طلاق توافقی)به دادگاه خانواده تقدیم نمایند.

امیرحسین مسعود هزار جریبی
1402-05-17

طلاق توافقی

طلاق توافقی

 

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند  باید در اولین مرحله مطابق ماده 25 قانون حمایت خانواده با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضائی و تکمیل کردن فرم مشاوره به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند.پس از برگزاری جلسات مشاوره و گذشت مدت زمان 45 روز با ارجاع نتیجه مشاوره توسط واحد مشاوره بایستی به دفتر خدمات قضائی که واحد مشاوره اعلام می نمایند  مراجعه نموده  و با استناد به مدارک ازدواج(اصل سند یا رو نوشت مصدق)و نیز مدارک هویتی دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم سازش(طلاق توافقی)به دادگاه خانواده تقدیم نمایند.

 

توجه داشته باشید در مورد طلاق توافقی حضور هر دوی زوجین در تمامی مراحل علی الخصوص تقدیم دادخواست الزامی است.

 

زوجین می توانند در ضمن تقدیم دادخواست تمامی توافقات خویش در مورد نفقه یا اجرت المثل یا جهیزیه و مهریه-حضانت طفل مشترک و…که از آثار عقد نکاح می باشد را به صورت مکتوب و با امضاء ذیل آن نیز به دادگاه تقدیم نمایند. در غالب اوقات زوجه مهریه و حقوق مالی را در دفتر اسناد رسمی به زوج میبخشد یا ذمه زوج را ابراء می نماید که لازم است این اسناد پیوست دادخواست گردد و یا اینکه در مورد موارد ذکر شده در جلسه دادگاه توافق نمایند.
دادگاه پس از اینکه دعوی را وارد دانسته و دلایل طرفین و نیز نتیجه مشاوره را برای صدور حکم کافی دانست اقدام به صدور گواهی عدم سازش می نماید. در جلسه دادگاه طرفین میتوانند به استناد ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی حق تجدید نطرخواهی و فرجام خواهی را از خود ساقط نمایند در این صورت رای صادره توسط دادگاه قطعی می باشد .
پس از قطعیت رای دادگاه، زوجین را برای اجرا صیغه طلاق و ثبت رسمی به یکی از دفاتر طلاق ارجاع می دهد تا صیغه طلاق جاری گردد. توجه داشته باشید از زمان دریافت رای دادگاه مبنی بر عدم سازش باید در مهلت زمان 3 ماه نسبت به ثبت طلاق در محضر اقدام نمایید در غیر اینصورت گواهی عدم سازش باطل می گردد.

واتساپ تماس