منو
دعوای تصرف عدوانی حقوقی

دعوای تصرف عدوانی حقوقی

دعوای تصرف عدوانی حقوقی یکی از دعاوی پرکاربرد در حوزه املاک در محاکم دادگستری و قضایی دعوای رفع تصرف عدوانی میباشد که هر سال تعداد قابل توجهی از پرونده‌های ورودی را به خود اختصاص می دهد.

امیرحسین مسعود هزار جریبی
1401-09-14

دعوای تصرف عدوانی حقوقی

دعوای تصرف عدوانی حقوقی

 

یکی از دعاوی پرکاربرد در حوزه املاک در محاکم دادگستری و قضایی دعوای رفع تصرف عدوانی میباشد که هر سال تعداد قابل توجهی از پرونده‌های ورودی را به خود اختصاص می دهد.

 

دعوای تصرف عدوانی چیست؟

تاکنون با چنین موردی مواجه شده اید؟

اگر کسی ملک شما را تصرف کرد چه باید بکنید؟

 

مختصرا دعوای تصرف عدوانی را در ذیل شرح خواهیم داد اما از انجا که دعوای مزبور بسیار پیچیده میباشد پیشنهاد ما این بوده با استفاده از وکیل خوب در مشهد و سایر شهرها در بحث تصرف عدوانی حقوق خود را تضمین نمایید.

 

تصرف عدوانی:

 

این دعوا از اقسام دعاوی سه گانه تصرف می باشد و طرح دعوی تصرف عدوانی نیازمند وجود ارکان ویژه و شرایط خاص می باشد بدین معنا که اگر این ارکان در دعوای تصرف عدوانی از منظر حقوقی وجود نداشته باشد ، طرح دعوای تصرف با شکست مواجه شده و یا آن که نتیجه‌ای که از طرح دعوا انتظار می‌رود به دست نمی‌آید.


برابر ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ارکان دعوای تصرف عدوانی ۳ مورد می باشد:

1-سبق تصرف شخص خواهان مطابق ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

2-لحوق و اتصال تصرف شخص خوانده به تصرف سابق خواهان

3-عدوانی بودن تصرف یا تصرفات خوانده

 

با این توضیح که خواهان طرح دعوای تصرف می بایست سابقاً در ملک تصرف داشته و شخص متصرف که خوانده دعوای تصرف می باشد بدون اجازه خواهان اقدام به تصرف نموده و این تصرفات به اجبار و بدون اذن و اجازه خواهان باشد.
در این صورت خواهان طرح دعوا می بایست ابتدا سابقه تصرف خودش را ثابت کند و سپس عدوانی بودن و نیز اتصال تصرفات شخص خوانده را در محکمه برای قاضی محترم اثبات کرده تا نتیجه‌ای مطلقتا پیروز بخش برای شما حاصل گردد.

 

دادخواست رفع تصرف عدوانی:

 

برای طرح دعوا تصرف عدوانی می بایست دادخواستی به طرفیت شخص متصرف (چه شخص حقیقی باشد چه حقوقی) به خواسته «رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق» از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیر منقول(ملک یا زمین)تقدیم گردد شعبه دادگاه خارج از نوبت با دعوت از طرفین در جلسه رسیدگی به دعوای فوق رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

 

دلایل اثباتی:

 

برای دعوی تصرف عدوانی به طور کلی هر دلیلی که بتواند تصرف یا تصرفات پیشین شخص خواهان را اثبات نماید میتواند به عنوان دلیل محکمه پسند به دادگاه تقدیم نمود توجه داشته باشید در دعوای تصرف عدوانی خواهان به دنبال اثبات مالکیت نمی باشد و فقط اثبات تصرفات پیشین خودش برای وی مهم و برای دادگاه لازم است، پس ارائه سند مالکیت دلیلی برای سبق تصرفات شخص خواهان مطابق ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و نه دلیل اثبات مالکیت.
به این معنی که اگر دلیلی که از سوی خوانده (متصرف) ارائه شود با این جهت که خوانده سابقا و قلبتر تصرف در ملک داشته دلیل شخص خواهان که سند مالکیت میباشد رد شده و تصرف پیشین خوانده ثابت و محترم شمرده می‌شود.
قبل از طرح دعوا میتوان به جهت تحکیم و استحکام بخشیدن به دادخواست، از ماموران انتظامی نسبت به تنظیم صورتجلسه و یا اخذ تامین دلیل نسبت به تصرفات خوانده اقدام و پیوست دادخواست نمود.

 

وضعیت دعوای تصرف عدوانی در صورت احداث بنا در ملک:

 

اگر در تصرفات شخص خوانده احداث بنا یا تکمیل بنا و ساختمان و تصرف فیزیکی دیده می شود و خواهان مایل به جلوگیری از فعالیت و یا شروع فعالیت در ملک می باشد می تواند نسبت به اخذ دستور موقت مبنی بر توقف احداث بنا و جلوگیری از این اقدامات قبل از طرح دعوا و یا همزمان با طرح دعوای تصرف عدوانی از دادگاه اقدام نماید.
[وکیل مشهد برای طرح دعوای تصرف عدوانی]
دعوای تصرف عدوانی به شدت دعوای پیچیده ای بوده و نیاز به تخصص در طرح و پیگیری دادخواست میباشد.
برای طرح دعوای تصرف عدوانی با مشاوره با وکیل در مشهد و سایر شهرها و با سپردن موضوع به وکیل خوب در مشهد و تهران و…. احقاق حقوق خود را تضمین نمایید.

واتساپ تماس